Xem bài viết theo chủ đề
Video Clip

The player will show in this paragraph

 
 
   

 

      Các phòng, chi nhánh, bộ phận của Quỹ CCM

  • Phòng kế toán: Tổ chức thực hiện công tác kế toán tại văn phòng trung tâm; hỗ trợ, kiểm tra và giám sát tất công tác kế toán tại tất cả các chi nhánh thuộc Quỹ trợ vốn xã viên hợp tác xã thành phố (Quỹ CCM) theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước. Tổ chức quản lý, giám sát việc sử dụng nguồn vốn cũng như tài sản của tổ chức nhằm mang lại hiệu quả cao nhất; và đảm bảo an toàn kho quỹ; Phản ánh chính xác tình hình tài chính của Quỹ CCM. Đề xuất và tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác kế toán và quản trị tài chính của toàn cơ quan.
  • Phòng kiểm soát nội bộ: thực hiện các phương pháp giám sát, kiểm tra, kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo họat động trợ vốn của Quỹ CCM được thực hiện đúng pháp luật Nhà nước và các qui định của Quỹ CCM; hạn chế rủi ro trong hoạt động và bảo vệ tài sản của Qũy CCM; đảm bảo tính toàn diện và tin cậy của số liệu hạch toán của Quỹ CCM.
  • Phòng tín dụng và các chi nhánh: tổ chức các hoạt động trợ vốn theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ CCM, và thông qua hoạt động trợ vốn để tuyên truyền vận động, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn được phân công.
  • Bộ phận tổ chức và huấn luyện: Đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực tại Quỹ CCM. Đảm bảo kiến thức chuyên môn của cán bộ nhân viên để đáp ứng yêu cầu công việc. Quản lý thống nhất về nghiệp vụ công tác văn thư tại Văn phòng Trung tâm và các chi nhánh. Đảm bảo các chính sách thưởng và phúc lợi phù hợp với các nguồn của Quỹ CCM, đảm bảo công bằng nội bộ và cạnh tranh với thị trường.
  • Cấp liên nhiệm: Là các cấp tự nguyện cộng tác với Quỹ CCM trong hoạt động trợ vốn bao gồm các đơn vị, các đoàn thể như: Hội LH phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Ban quản lý chợ, Tổ hợp tác và các hợp tác xã… Nhằm mục đích phối hợp chặt chẽ và cộng đồng trách nhiệm với Quỹ CCM trong quá trình trợ vốn, tổ chức giới thiệu thành viên và chịu trách nhiệm thu hồi vốn, phí từ khi phát vốn đến khi hoàn trả đầy đủ cho Quỹ CCM.