Video Clip

The player will show in this paragraph

 
 
   
Các văn bản khác

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 34 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 2
STT Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 01/2016/TT-NHNN Thông tư 04/02/2016 HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CHO VAY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
2 05/2016/TT-BTC Thông tư 13/01/2016 SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ HÀNG HÓA MÔI TRƯỜNG TRONG APEC THUỘC NHÓM 84.19 VÀ 84.21 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
3 32/2015/TT-NHNN Thông tư 31/12/2015 QUY ĐỊNH CÁC GIỚI HẠN, TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
4 52/2015/TT-BYT Thông tư 21/12/2015 QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU VÀ HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM XUẤT KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
5 195/2015/TT- BTC Thông tư 24/11/2015 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2015/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
6 193/2015/TT-BTC Thông tư 24/11/2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
7 108/2015/NĐ-CP Nghị định 28/10/2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
8 2512 /TCT-CS Công văn 24/06/2015 V/v: giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN.
9 96/2015/TT-BTC Thông tư 22/06/2015 Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính
10 102/2014/NĐ-CP Nghị định 10/11/2014 NGHỊ ĐỊNH Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
11 63/2014/TT-BGTVT Thông tư 07/11/2014 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
12 15510/BTC-TCT Công văn 27/10/2014 V/v thuế GTGT hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.
13 98/2014/NĐ-CP Nghị định 24/10/2014 QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TẠI DOANH NGHIỆP THUỘC MỌI THÀNH PHẦN KINH TẾ
14 05/2014/TT-BKHĐT Thông tư 30/09/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
15 133_2014_TT-BTC Thông tư 11/09/2014 Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.
16 86/2014/NĐ-CP Nghị định 10/09/2014 VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
17 86/2014/NĐ-CP Nghị định 10/09/2014 NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
18 08/2011/TT-BGTVT Thông tư 08/03/2011 Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ;
19 08/2011/CT-UBND Chỉ thị 02/03/2011 Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, các Nghị quyết của Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011 với quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2011 ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp đã tác động đến tình hình giá cả các nguyên liệu, vật tư chủ yếu… ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và thành phố
20 06/2011/CT-UBND Chỉ thị 28/02/2011 Thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 2010, Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, Ủy ban nhân dân thành phố
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 34 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 2