Video Clip

The player will show in this paragraph

   

 LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TP.HỒ CHÍ MINH

Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh (Liên minh HTX Tp.HCM) là tổ chức đại diện cho hợp tác xã (HTX) và Liên hiệp hợp tác xã (LH HTX), với nhiệm vụ là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên; tư vấn, vận động thành lập, hỗ trợ thúc đẩy phát triển HTX và một số nhiệm vụ khác quy định tại Điều 110 Luật HTX 2023.

 

Liên minh HTX Tp. HCM được thành lập theo Quyết định số 1105/QĐ-UB-KT ngày 11/3/1996 và Quyết định số 6810/QĐ-UB ngày 23/10/2001 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tp. HCM về việc đổi tên Hội đồng Liên minh các HTX Tp.HCM thành Liên minh HTX Tp.HCM. Liên minh HTX Tp.HCM là tổ chức thuộc hệ thống tổ chức của Liên minh HTX Việt Nam, hoạt động theo điều lệ của Liên minh HTX Việt Nam và điều lệ do Đại hội Liên minh HTX Tp. HCM thông qua.

- Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1105/QĐ-UB-KT ngày 11/3/1996 và Quyết định số 6810/QĐ-UB ngày 23/10/2001 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc đổi tên Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh thành Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh. Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh là tổ chức thuộc hệ thống tổ chức của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hoạt động theo điều lệ của minh Hợp tác xã Việt Nam và điều lệ do Đại hội Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh thông qua.