Video Clip

The player will show in this paragraph

   
liên minh hợp tác xã tp.hcm
TP.HCM tăng số HTX lên gần 700, với khoảng 28.000 người làm việc

Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 của UBND TP.HCM đặt mục tiêu vận động thành lập mới 30 HTX.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) năm 2024. Mục tiêu của kế hoạch nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng môi trường hoạt động, sản xuất kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với củng cố, phát triển kinh tế tập thể, HTX năng động, hiệu quả bền vững; tăng về số lượng, quy mô, chất lượng, hiệu quả; đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác trong các ngành, nghề, lĩnh vực

TP.HCM tăng số HTX lên gần 700, với khoảng 28.000 người làm việc- Ảnh 1.

Theo kế hoạch, năm 2024 TP.HCM đặt mục tiêu thành lập mới 30 HTX. Ảnh: V.K

Ưu tiên xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, quản trị sản xuất gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm của các HTX, sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, tăng cường liên kết hợp tác với các thành phần kinh tế khác.

Đồng thời, khơi thông và tăng cường nguồn lực từ ngân sách nhà nước, đổi mới hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế tập thể, HTX nhằm nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và khả năng thích nghi trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và biến đổi khí hậu.

UBND TP.HCM đặt mục tiêu năm 2024, số lượng HTX đang hoạt động của thành phố đạt 663 HTX và vận động thành lập mới 30 HTX. Tổng số lao động làm việc trong khu vực kinh tế tập thể, HTX đạt khoảng 28.000 lao động.

Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt trên 55%. Các cán bộ quản lý HTX được tập huấn, phổ biến các nội dung mới của Luật Hợp tác xã năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Xây dựng, phát hiện các mô hình kinh tế tập thể, HTX hoạt động có hiệu quả từ thực tiễn để tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng và tăng cường truyền thông, quảng bá các mô hình mới, hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa rộng. Tăng cường theo dõi, nắm bắt và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức kinh tế tập thể, HTX.

TP.HCM tăng số HTX lên gần 700, với khoảng 28.000 người làm việc- Ảnh 3.

Mô hình sản xuất khô thủy sản tại HTX Cần Giờ Tương Lai (H.Cần Giờ, TP.HCM). Ảnh: C.G.F

    Các giải pháp được UBND TP.HCM đề ra trong kế hoạch như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX; Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại các văn bản của Trung ương và thành phố; Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; Đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, HTX;

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, HTX; Phát huy mạnh mẽ vai trò của Liên minh HTX Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể trong phát triển kinh tế tập thể, HTX.

UBND TP.HCM yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng (trước ngày 1/6/2024) và một năm (trước ngày 1/12/2024) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan nêu trên chủ động báo cáo. Trong đó nêu cụ thể khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch này.

Theo danviet.vn

Các tin khác:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26