Video Clip

The player will show in this paragraph

   
Thông tin đào tạo
Quyết định 4355/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 4355 của UBND TPHCM, ngày 02 tháng 10 năm 2023 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2023” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tải Quyết định 4355/QĐ-UBND 

Các tin khác: