Video Clip

The player will show in this paragraph

   

Thành lập HTX (26/6/2010 2:00)


    ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC Xà

Căn cứ Điều 23  Luật hợp tác xã được Quốc hội ban hành số  23/2012/QH13 ngày 20/11/2012, hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Điều lệ;

c) Phương án sản xuất, kinh doanh;

d) Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

 đ) Nghị quyết hội nghị thành lập.

 MỘT SỐ BIỂU MẪU DÙNG CHO HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC Xà

- Đề nghị đăng ký thành lập HTX

- Phương án sản xuất kinh doanh của HTX

- Danh sách thành viên HTX

  - Danh sách Hội đồng quản trị, Giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát, kiểm soát viên HTX

   - Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của HTX

   - Thông báo về việc lập/chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

   - Đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

   - Đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của HTX

   - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký HTX

   - Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của HTX

   - Thông báo v việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã/tạm ngừng hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của HTX

   - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của HTX

   - Thông báo về việc giải thể HTX

   - Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký HTX  

   - Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của HTX 

   - Đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký HTX 

   - Đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký HTX

   - Báo cáo tình hình hoạt động của HTX

   - Giấy biên nhận

   - Thông báo

   - Giấy chứng nhận đăng ký HTX

   - Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của HTX

   - Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện của HTX

   - Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của HTX

   - Xác nhận về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của HTX

   - Xác nhận về việc giải thể của HTX 

   - Thông báo về việc hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký HTX

   - Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX

   - Báo cáo tình hình đăng ký HTX

   - Báo cáo tình hình đăng ký HTX, liên hiệp HTX

   - Báo cáo tình hình hoạt động của HTX

   - Báo cáo tình hình hoạt động của HTX, liên hiệp HTX

   - Danh mục chữ cái sử dụng trong đặt tên HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

   - Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký HTX

   - Mẫu bìa giấy chứng nhận đăng ký HTX, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

   - Phông (Font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy

    Mọi chi tiết liên hệ: Ban Chính sách phát triển Hợp tác xã.

Số điện thoại: 08.38.223.657  - Fax: 08.38.232.931