CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT
NghịỊ Định 107/2017/NĐ-CP Sửa ĐổiI, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định 193/2013/NĐ-CP

Ngày 15/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX 2012.

 Theo đó, tỷ lệ cung ứng sản phẩm, dịch vụ, cho khách hàng không phải là thành viên không vượt quá 50% tổng giá trị cung ứng sản phẩm, dịch vụ của HTX - Liên hiệp HTX đối với lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp; và không quá 30% tổng tiền lương của HTX chi trả cho tất cả người lao động trong HTX với hợp đồng không xác định thời hạn đối với HTX tạo việc làm.

Chậm nhất vào ngày 15/01 hàng năm, HTX - Liên hiệp HTX báo cáo trung thực, đầy đủ, chính xác bằng văn bản tình hình hoạt động của HTX - Liên hiệp HTX của năm trước đó với cơ quan đăng ký HTX và cơ quan quản lý ngành.

Ưu tiên hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho HTX thực hiện các dịch vụ công ích, HTX tiêu thụ sản phẩm và HTX gắn với chuỗi giá trị.

HTX - Liên hiệp HTX được hưởng các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP và Nghị định 135/2016/NĐ-CP.

Khuyến khích thành viên, HTX thành viên góp vốn bằng quyền sử dụng đất, mặt nước để làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối của HTX - Liên hiệp HTX.

Nghị định 107/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2017.

Kim Thiên

Các tin khác: