CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT
Chính Sách Pháp Luật Xây Dựng Nghị Định Về Tổ Hợp Tác

Ngày 14/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghịquyết số 55/NQ-CP về xây dựng Nghị định về tổ hợp tác.

 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Xây dựng Nghị định về tổ hợp tác

Ngày 14/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghịquyết số 55/NQ-CP về xây dựng Nghị định về tổ hợp tác.

Trong đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định về tổ hợp tác trình Chính phủ trong năm 2018. Trong quá trình xây dựng Nghị định về tổ hợp tác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các Thành viên Chính phủ (trong đó lưu ý đến việc không đăng ký tổ hợp tác, không ban hành chính sách hỗ trợ riêng cho tổ hợp tác mà lồng ghép chính sách hỗ trợ cho tổ hợp tác trong chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX để đảm bảo sự công bằng trong các thành phần kinh tế...) phù hợp với Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và hệ thống pháp luật.

N.H

Các tin khác: