CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT
Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nộng nghiệp về cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp

Các tin khác: