CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT
Các biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

 Ngày 29/5/2018 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, đối tượng áp dụng là các ngân hàng thương mại, ngân hàng HTX, tổ chức tín dụng phi ngân hàng (trừ công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính bao thanh toán), tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức tín dụng).

Các biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn được quy định cụ thể như sau:

Thứ nhất: Tái cấp vốn hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo các quy định về việc tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng.

Thứ hai: Hỗ trợ qua công cụ dự trữ bắt buộc.

Thứ ba: Các biện pháp hỗ trợ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư cũng quy định, khi có nhu cầu vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, tổ chức tín dụng đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét cho vay tái cấp vốn theo các quy định hiện hành.

Trường hợp đáp ứng tiêu chí và có nhu cầu áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ theo quy định tại Thông tư này, tổ chức tín dụng có văn bản đề nghị gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/7/2018.

Kim Thiên

 

 

Các tin khác: