Video Clip

The player will show in this paragraph

   
văn bản liên quan đến HTX

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 68 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 4
STT Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 Quyết định 4355/QĐ-UBND Quyết định 02/10/2023 Quyết định 4355 của UBND TPHCM, ngày 02 tháng 10 năm 2023 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2023” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2 17/2023/QH15 Luật 20/06/2023 Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 được thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023
3 681/QĐ-UBND Kế Hoạch 06/03/2023 Quyết định 681/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn TPHCM năm 2023
4 Số 92/2021/NĐ-CP Nghị định 27/10/2021 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chụi tác động Covid-19
5 Nghị quyết số 105/NQ-CP Nghị quyết 09/09/2021 Về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch covid-19
6 525/LMHTXVN-XTTM Kế Hoạch 10/08/2021 Triển khai thực hiện Chương trình 503
7 Số 504/LMHTXVN-CSPT Thông báo 04/08/2021 Về tạo điều kiện thực hiện Chương trình kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo chuỗi cung ứng do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất
8 1328/QĐ-TTg Quyết định 23/07/2021 Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
9 1328/QĐ-TTg Quyết định 23/07/2021 Phê duyệt điều lệ Liên minh HTX Việt Nam
10 Nghị Định Số 45/2021/NĐ-CP Nghị định 31/03/2021 về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
11 NQ-DHVI-LMVN Nghị quyết 22/12/2020 Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên minh HTX Việt Nam
12 1804/QĐ-TTg Quyết định 13/01/2020 Quyết định 1804/QĐ-TTg, ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX Giai đoạn 2021 – 2025
13 31/2018/TT-BTC Thông tư 30/03/2018 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản
14 Số 09/2018/TT-NHNN Thông tư 30/03/2018 Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là Hợp tác xã
15 655/QĐ-UBND Quyết định 12/02/2018 Ban hành quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết sô 10/2017NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020
16 107/2017/NĐ-CP Nghị định 15/09/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
17 09/2017/TT-BNNPTNT Thông tư 17/04/2017 Hướng dẫn phân loại và đánh giá Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp
18 24/2017/TT-BTC Thông tư 28/03/2017 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
19 21/2017/NĐ-CP Nghị định 24/02/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/1/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
20 340/2016/TT-BTC Thông tư 29/12/2016 THÔNG TƯ Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 68 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 4